Podmínky soutěže

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Soutěže se uskutečňují ZDE

1.2 Organizátorem soutěže je společnost webová stránka www.svejkovokoryto.cz

1.3 Soutěž probíhá na facebookových stránkách v uvedený termín na události

2. PRŮBĚH SOUTĚŽE

2.1 Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která splní podmínky účasti v soutěži (dále jen “Soutěžící”). Svou účastí v soutěži soutěžící souhlasí s podmínkami v soutěži a zavazuje se je dodržovat.

2.2 Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti organizátora a jejich rodinní příslušníci.

2.3 Podmínkou účasti v soutěži je vlastní platný Facebookový profil.

2.4 Pro účast v soutěži je potřeba dodržet podmínky uvedené na soutěžní stránce www.facebook.com/svejkovskehokoryto (dále jen „stránka“) a to ve znění být fanouškem stránky, kliknutím na příspěvek soutěže tlačítko „To se mi líbí“, sdílet příspěvek soutěže a případně další uvedené podmínky v příspěvku soutěže.

2.5 Výherce bude vybrán náhodným losováním.

2.6 Ze soutěže budou komisí vyřazeny odpovědi obsahující vulgární výrazy a odpovědi znevažující kohokoli z důvodu rasy, náboženství či víry, pohlaví, sexuální orientace, národnostní a etnické příslušnosti či jiné odlišnosti.

2.7 Každý soutěžící má právo soutěžit pouze jedenkrát. V případě důvodného podezření z podvodného jednání, například za pomocí falešných profilů, bude dotyčný na konci soutěže vyřazen bez možnosti odvolání.

2.8 Výherci budou zveřejněni na facebookovém profilu www.facebook.com/svejkovokorytoonline pod příspěvkem a zároveň mu bude odeslána soukromá zpráva na facebookovém profilu soutěžícího.

2.9 Čas a datum losování je uvedeno v příspěvku soutěže.

2.10 Výherce je povinen nás kontaktovat z facebookového profilu, ze kterého odpovídal na soutěžní otázku, nejpozději do 3 dnů od oznámení výhry.

3. SHRNUTÍ

3.1 Ceny budou výhercům předány po domluvě a v případě nepřevzetí, propadá výhra ve prospěch Organizátora.

3.2 Pokud bude výhra odeslána prostřednictvím pošty nebo kurýrní služby, organizátor soutěže nenese odpovědnost za zásilku a její doručení. V případě jejich nepřevzetí či nemožnosti doručení, případně opakovaných problémů s doručením, propadají ve prospěch organizátora.

3.3 Soutěžící se zavazují umožnit organizátorovi pořídit obrazový záznam ohledně soutěže, například formou videozáznamu a jeho následné použití se jmény soutěžících pro reklamní a marketingové účely spojené s touto soutěží (například označením výherce v soutěži, uveřejnění videozáznamu se jmény soutěžících na facebooku). 

4. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1 Účastí v soutěži vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s těmito pravidly a současně uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých společnosti Betys group s.r.o. jako správci, za účelem dalšího marketingového zpracování těchto údajů, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích správce, zahrnující i zasílání informací a jiných obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, a dále souhlas s užitím těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách správce, pokud je toto užití v souvislosti s touto marketingovou akcí, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. Účastník má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle §§ 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoli bezplatně na adrese zpracovatele odvolán.

4.2 Organizátor si vyhrazuje právo soutěž a ceny kdykoli v průběhu akce změnit, zrušit či jinak upravit.

4.3 Ceny není možno směnit za finanční plnění ani jiné alternativy a jsou právně nevymahatelné. Podmínkou účasti v probíhající soutěži je doručovací adresa na území ČR.

4.4 Vyplněním a odesláním odpovědi ve formě uvedené v zadání probíhající soutěže souhlasí účastník s těmito pravidly a se zveřejněním svého jména, pořízeného obrazového materiálu  a odpovědi na internetu, či jiných sdělovacích prostředcích v případě výhry.

V Praze dne 1. 06. 2022