Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Provozovatel internetové služby spravuje internetový portál výhodného nakupování v kategorii vouchery, soutěže, kupóny dostupné na adrese www.svejkovokoryto.cz (dále jen “Služba“), BETYS group s.r.o., IČO: 63982315, DIČ: CZ63982315, Šternberkova 578/4, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku (dále jen “Provozovatel“) související služby jiným osobám nabízejícím služby či zboží (dále jen “Partneři“) a vyvíjí svoji činnost k tomu, aby Partneři měli možnost zprostředkovávat díky Službě a uzavírat tak s třetími osobami (dále jen “Uživatel“) smlouvy na využití, zprostředkování či prodej služeb a zboží. 

1.2 Podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Provozovatelem a jejími uživateli (dále jen “Podmínky“) také s tím, že Uživatel se rozumí každá osoba, která Službu jakýmkoliv způsobem užívá. Každý Uživatel je povinen se před užíváním Služby s těmito Podmínkami důkladně seznámit a v případě nesouhlasu se užití Služby zdržet. Cílem Služby je umožnit Uživatelům výběru z menu restaurace, získání voucheru, slevy, kupónu i u třetích stran (dále jen “Odměny“) nebo zakoupením zboží Uživatel vstupem na Službu (přihlášením do svého účtu) stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit. Souhlas s Podmínkami projevuje Uživatel jakýmkoliv užíváním Služby a je povinen jej potvrdit v případě registrace za účelem zřízení uživatelského účtu (dále jen “Registrace“). Při výběru Dodavatelů a jejich zkušeností Služba věnuje maximální péči.

1.3 Služba může znění podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Služba informuje Uživatele o změně Podmínek na webové stránce svejkovokoryto.cz, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním podmínek Uživatel mohl bez obtíží seznámit. Aktualizované verze Podmínek nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na svejkovokoryto.cz.

2. POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY

2.1 Přístup a používání Služby je bezplatné a je nezbytné připojení k internetu. Náklady na připojení k internetu nese Uživatel s tím, že se neliší od základní sazby. Služba nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností ze zprostředkované smlouvy ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Uživateli. Služba zprostředkovává pro jednotlivé Partnery uzavření zprostředkované smlouvy s jednotlivými Uživateli. 

Používání služby a právní náležitosti s tím spojené se dělí na tři kategorie:
a) Menu jídlo a pití – konzumace na místě, rozvozy, výdejní okénko
b) Vouchery
c) Slevy, Kupóny

2.2 KATEGORIE “MENU JÍDLO A PITÍ” A “VOUCHERY”

2.2.1 Provozovatel také pronajímá Službu Partnerům a nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu materiálů zveřejňovaných Partnerem na internetové stránce svejkovokoryto.cz a rovněž neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných na webové stránce ani za případné nekalosoutěžní jednání Partnera nebo porušení osobnostních nebo autorských práv. Služba neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na webové stránce svejkovokoryto.cz a nezaručuje nepřerušený přístup, nezávadnost, bezpečnost a neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli při realizaci přístupu a užívání Služby, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webové stránce svejkovokoryto.cz, škody způsobené přerušením provozu, poruchou, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele. 

2.2.2 Kliknutím na některé odkazy na webové stránce svejkovokoryto.cz může dojít k opuštění webové stránky a k přesměrování na webové stránky třetích stran. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele. Uživatel nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem Uživatele do webové stránky svejkovokoryto.cz či systému, který realizuje přenos z svejkovokoryto.cz třetím osobám. Cena služeb a zboží nabízené na Službě v den objednávky je závazná. Všechny uvedené ceny jsou konečné ceny a jsou uvedeny včetně DPH. 

2.3. KATEGORIE “SLEVY” A “KUPÓNY”

2.3.1 Kromě služeb a zboží Provozovatel v rámci Služby svejkovokoryto.cz poskytuje Uživatelům informace o slevách a kuponech poskytovaných Partnerů, které lze využít bezplatně na webových stránkách. Tyto informace o slevách představují výhradně zprostředkované informace Partnerů a provozovatel tak neručí za jejich správnost, úplnost a využitelnost a nenese žádnou odpovědnost za újmu vzniklou Uživateli jejich užitím. Službou zpřístupňované Informace jsou výlučně informativního charakteru a v žádném případě nepředstavují nabídku (návrh na uzavření smlouvy) či veřejný příslib ze strany Partnerů či Provozovatele. Pokud nevyplývá z informací získaných Uživatelem přímo od Partnera jinak, není na slevy, o nichž byly uveřejněny ve Službě informace, právní nárok a tyto slevy nejsou právně vymahatelné. Provozovatel není odpovědný za zrušení slev, jejich omezení, případně jinou změnu podmínek slev ze strany Partnerů.

4. POUČENÍ UŽIVATELŮ A PARTNERŮ O PRÁVECH

4.1 Uživatel je fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Provozovatelem. Uživatel svá práva z uzavřené zprostředkované smlouvy či případná práva z odpovědnosti za vady plnění uplatňuje vždy u Partnera. Pokud Uživatel není zcela spokojen, může požádat o vrácení poukázky na zážitek do 14 dnů od data nákupu. Náhrada nezahrnuje žádné poplatky za doručení nebo transakce zaplacené v době nákupu. 

4.2 Partner nemůže odstoupit od smlouvy, v rámci níž aktuálně využívá/čerpá Službu Uživatel. Uživatel může odstoupit od smlouvy z jiného důvodu než je porušení povinnosti Partnera, nebo bez uvedení důvodu i v situaci, kdy by jinak bez uvedení důvodu od smlouvy odstoupit nemohl, avšak je povinen zaplatit Partnerovi odstupné, které Provozovatel uvede ve smlouvě. Výše odstupného musí být přiměřená. Není-li odstupné ujednáno, odpovídá jeho výše ceně voucheru/zboží/služby. Na žádost Uživatele Partner jako pořadatel výši odstupného odůvodní. Uživatel není povinen hradit odstupné v případě, že využije zákonné možnosti odstoupení v případech uvedených v ustanovení § 2531 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dále v souladu s ustanovením § 2535 Občanského zákoníku má Uživatel právo odstoupit od smlouvy před zahájením bez zaplacení odstupného, jestliže nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad. 

4.3 Uživatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže Partner poruší smlouvu podstatným způsobem, přičemž Uživatel v takovém případě musí odstoupit od smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení smlouvy dozvěděl. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Uživatel o svém odstoupení od smlouvy prokazatelně informovat Partnera formou jednostranného právního jednání. Odstoupí-li Uživatel bez uvedení důvodu od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a Partner s plněním na základě výslovné žádosti Uživatele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí Uživatel Partneři poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. 

4.4 Partner je povinen dodat zboží či službu ve shodě se zprostředkovanou smlouvou a bez právních a faktických vad. Plnění musí být poskytnuto v ujednaném množství, jakosti a provedení. Partner odpovídá především za vady, které má plnění při jeho dodání. Záruku poskytuje Partner a za poskytnutí záruky se považuje záruční list i uvedení doby použitelnosti koupené věci, jejím obalu, návodu připojenému nebo v reklamě. Pokud Uživatel zjistí vadu, oznámí to okamžitě Partnerovi na základě vyplnění reklamačního formuláře (případně jiného písemného prohlášení), aby mohla být vada přezkoumána. Partner je povinen vydat Uživateli k jeho výzvě písemné potvrzení o uplatnění reklamace. Partner zároveň informuje Spotřebitele o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud Partner do uplynutí této lhůty reklamaci nebude schopen vyřídit, považuje se tato věc za podstatné porušení smlouvy. 

5. HODNOCENÍ ZÁKAZNÍKŮ A JEJICH PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

5.1 přejeme si, abyste zanechali zpětnou vazbu o svých zkušenostech s svejkovokoryto.cz a služeb či zboží, které nabízí. Veškerý odeslaný obsah podléhá těmto podmínkám používání. Odesláním jakéhokoliv obsahu Službě prohlašujete a zaručujete, že:

a) jste výhradním autorem a vlastníkem práv duševního vlastnictví k obsahu vaší recenze a že obsah vaší recenze neporušuje autorská práva, patenty, ochranné známky, obchodní tajemství ani jiná vlastnická práva ani práva na zveřejnění či soukromí, která jsou poskytována třetím stranám.
b) v případě jakéhokoli obsahu, který předložíte, udělíte společnosti Službě trvalé, neodvolatelné a převoditelné práva a licence k používání, kopírování, úpravě, mazání v celém rozsahu, úpravě, publikování, překladu, vytváření odvozených děl nebo prodeje nebo distribuovat takový obsah do média nebo reklamy po celém světě.
c) uživatel souhlasí s tím, že nemá žádné námitky proti zveřejnění, použití, úpravě, vymazání nebo použití vašeho obsahu.
d) Uživatel má alespoň 18 let.
e) používání obsahu, který poskytnete, neporušuje Podmínky používání a nezpůsobíte úhon žádné osobě ani subjektu.
f) obsah, který zveřejníte, neobsahuje žádný z následujících typů obsahu ani neporušuje jiné pokyny: Obscesní chování, diskriminační nebo podobné zamýšlení, které není vhodné pro veřejné fórum; reklamy, „spamové“ obsahy nebo odkazy na jiné produkty, nabídky nebo webové stránky; e-mailové adresy, adresy URL, telefonní čísla, adresy nebo jiné formy kontaktních informací; kritické nebo zákeřné komentáře o jiných recenzích zveřejněných na stránce nebo jejich autorech.

5.2 Veškerý obsah, který předložíte, bude použit pouze na základě vlastního uvážení Služby si vyhrazuje právo změnit nebo smazat všechen obsah na  webových stránkách svejkovokoryto.cz podle svého vlastního uvážení. Zejména pokud porušujete zásady obsahu či jakékoliv jiné ustanovení podmínek použití. Berete na vědomí, že za obsah vašeho textu zodpovídáte vy, nikoli Služba. Odesláním emailové adresy v souvislosti s vaším hodnocením a recenzemi souhlasíte s tím, že Služba a jeho třetí poskytovatelé služeb mohou použít vaši emailovou adresu, aby vás kontaktovali ohledně stavu vaší objednávky nebo z dalších administrativních důvodů. 

5.3 Služba nabízí Uživatelům pobídky k tomu, aby zanechali recenze (např. Slevový kupón).

Pokyny pro psaní
Chceme zveřejnit vaši recenzi, proto prosím:

a) zaměřte se na produkt, který jste zakoupili nebo zažili, a na vaše osobní zkušenosti s jeho použitím,
b) uveďte podrobnosti o tom, proč se vám zboží nebo zkušenost líbila nebo se vám nelíbila,
c) pište konkrétně o zkušenostech,
d) vyhněte se všemu, co by mohlo být urážlivé,
e) vyhněte se psaní o zákaznickém servisu, místo toho nás kontaktujte, pokud máte problémy,
f) vyvarujte se uvádění jmen společností, konkurentů nebo konkrétní ceny, kterou jste za výrobek zaplatili.

6. BEZPEČNOST INFORMACÍ

6.1 Bez ohledu na přiměřená opatření, která byla přijata k zajištění bezpečnosti informací, může dojít k jejich porušení. V případě takového incidentu máme zavedeny postupy pro okamžité vyšetřování a určení, zda došlo k narušení dat zahrnujícího osobní údaje. Pokud ano, posoudíme zda se jedná o porušení, které by vyžadovalo oznámení. V případě že ano, oznámíme to dotčeným stranám v souladu s požadavky zákona o ochraně osobních údajů. V případě porušení bezpečnosti, které zahrnuje neoprávněný přístup, použití nebo zveřejnění osobních údajů (pokud se jedná o třetí osobu, s níž sdílíme osobní údaje) se budeme snažit spolupracovat s nimi na ochraně osobních údajů.

7. AUTORSKÁ PRÁVA

7.1 Svejkovokoryto.cz je autorským dílem i databází ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Služba vykonává veškerá majetková práva vztahující se k webové stránce svejkovokoryto.cz. Text a ilustrace (včetně fotografií) používané webovou stránkou svejkovokoryto.cz jsou chráněny autorským právem a nesmějí být kopírovány vcelku ani zčásti, ledaže k takovému jednání udělila Služba předem souhlas.

8. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

8.1 Uživatel vůči svejkovokoryto.cz prohlašuje a zaručuje, že:

a) je plně způsobilý k právnímu jednání, a to především s ohledem na svůj věk, případně je zastoupen zákonným zástupcem.
b) všechny údaje, které poskytuje Službě svejkovokoryto.cz, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné.
c) pokud je zahraniční osobou, která je plátcem DPH v zahraničí, zavazuje se v případě nákupu na webové stránce svejkovokoryto.cz oznámit Dodavateli tuto skutečnost.
d) před zahájením užívání Služby svejkovokoryto.cz se Uživatel důkladně seznámil s těmito Podmínkami a stejně tak i s veškerými dalšími podmínkami na které je těmito Podmínkami odkazováno, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.
e) ten, kdo bude používat webovou stránku svejkovokoryto.cz, bude provádět nákupy a vkládat příspěvky do diskuze pouze z jednoho uživatelského účtu. V případě podezření, že Uživatel vytvářel a užíval více takových uživatelských účtů, má Služba svejkovokoryto.cz právo tyto účty zablokovat či smazat.
f) ve veřejných diskuzích a hodnocení na Službě 
svejkovokoryto.cz hrubě nebo vulgárně neurážel ostatní diskutující, smluvní partnery svejkovokoryto.cz a jeho zaměstnance, nezveřejňoval jiné příspěvky, které by byly v rozporu s dobrými mravy či byly jinak nevhodné. V souvislosti s veřejnými diskuzemi na webové stránce svejkovokoryto.cz nebo na sociálních sítích spravovaných ze strany svejkovokoryto.cz vyhrazuje právo odstranit příspěvky, které jsou v rozporu s těmito Podmínkami či jinak poškozují Službu svejkovokoryto.cz nebo jeho smluvní partnery.
g) hodnocení je uvedeno spolu s křestním jménem Uživatele nebo první částí jeho emailové adresy. Pokud je součástí příspěvku nebo hodnocení fotografie udělujete Službě svejkovokoryto.cz bezúplatné oprávnění k užití díla (například fotografie), a to v původní, zpracované či jinak změněné podobě, v recenzích jakož i v reklamních materiálech v elektronické či tištěné podobě a svejkovokoryto.cz tuto licenci přijímá. 

8.2 Uživatel je povinen při užívání Služby svejkovokoryto.cz dodržovat právní předpisy, je povinen vždy respektovat práva svejkovokoryto.cz i třetích osob, zejména při nakládání s autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Uživatel zejména nesmí: 

a) užívat Službu svejkovokoryto.cz v rozporu s těmito Podmínkami, 
b) komerčně užívat kterékoli části Služby 
svejkovokoryto.cz,
c) zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Služby, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data,
d) používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Služby. 

8.3 Uživatel je srozuměn s tím, že v případě, že využije možnost “zapamatovat si platební kartu”, není svejkovokoryto.cz správcem dat o platebních kartě. Pokud Uživatel využije možnost “zapamatovat si platební kartu” a následně dojde k zneužití těchto dat, nenese svejkovokoryto.cz žádnou odpovědnost za zneužití údajů o platební kartě. 

8.4 Uživatel je oprávněn zrušit rezervaci na využití služeb dle vystaveného voucheru vytvořenou u Dodavatele, nejpozději 24 hodin před termínem.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Uvedené podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce s tím, že smlouvy na jejich základě lze uzavírat rovněž výhradně v českém jazyce.

9.2 Provozovatele je možné kontaktovat na emailové adrese svejkovskehokoryto@gmail.com.

9.3 Toto znění Podmínek je platné a účinné od 1. 6. 2022.